CEO Eskom Enterpises South Africa Johnny Dladla visit to Uganda